slam10scienceslam

10. frankfurter science slam - Das Jubiläums-Special

Dong-Seon Chang gewinnt den Bembel der Weisheit

Slammer

Jens Amendt

  (Forensischer Biologe, Frankfurt)

Martin Buchholz

  (Ingenieur Energietechnik, Braunschweig)

Dong-Seon Chang

  (Neurowissenschaftler, Tübingen)

Lydia Möcklinghoff

  (Zoologin, Bonn)

Reinhard Remfort

  (Physiker, Duisburg)

Johannes Schildgen

  (Informatiker, Kaiserslautern)
Bembel der Weisheit

Bembel der Weisheit